SİLAH RUHSATI

SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATLARI İÇİN İSTENEN BELGELER :

1) Valilik Makamına Dilekçe.
2) Silah Satın Alma İstek Formu
3) Nüfus Cüzdanı Sureti
4) Nüfus Cüzdanı Aslı
5) ikametgah Belgesi
6) Adli Sicil Belgesi
7) Doktor Raporu (Devlet Hastanesinden Sağlık Kurul Raporu)
8) 5 Adet Fotoğraf (Son 6 Ay içerisinde Renkli Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf)

Yukarıdaki belgelerin tamamı her müracaatçı tarafından getirilmesi gereken belgelerdir. Bunlara ek olarak. Yönetmeliğin 8. ve 9. maddeleri gereğince Valilerce silah taşıma ruhsatı verilirken ayrıca istenecek belgeler aşağıya çıkartılmıştır.

1) Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilen Kamu Görevlilerinden Yapmış oldukları işe dair görev belgesi.
2) Yönetmeliğin 9. maddesi:

(a) Bendi Yürürlükten kaldırıldı.

(b) Bendi Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan Dış işleri Meslek Mensubu olmayan ve bu görevi Dış İşleri Bakanlığınca yazılı olarak teyit edilen Türk Vatandaşlarından (Dış İşleri Bakanlığından resmi yazı)

(c) Bendi San Basın kartı sahibi mensuplarından (Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alacakları yazı)

(d) Bendi Kuyumcu ve Sarraflardan (Kuyumcu Odalarından veya Madeni Sanatkarlar Odasından, bu odalar yok ise ticaret odasından alacakları kayıt belgesi ve Vergi mükellefi olduklarına dair vergi belgesi)

(e) Bendi 87/12028 Sayılı Tüzük hükümlerine göre Patlayıcı madde ruhsatı alanlardan bu işle iştigal ettiklerine dair belge.

(f) Bendi Bankaların Genel Müdür. Genel Müdür Yardımcıları. Bölge Müdürleri ve Şube Müdürlerinden kurumlarından alacakları görev belgesi.

(g) Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlardan (kurumlarından alacakları yazı.

(h) Bendi Sermaye Şirketleri. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez birliklerinin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür Yardımcıları ve Yıllık Satış Tutan her yıl Bakanlıkça tespit edilecek olan tacirlerden (şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak bilanço karar ve zarar cetveli ile ayrıntılı gelir tablosu, Ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış en son şirket ana sözleşmesi, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ait Noterden Tasdikli imza Sirküleri ve Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından bu görevi yaptıklarına dair Sermaye Şirketinin Yönetim Kurulu Yazısı

(ı) Bendi Büyük Toprak Sahiplerinden (Sahip oldukları toprak miktarını gösterir Tapu sicil muhafızlığı yazısı ile bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları gerçek usulde vergi mükellefi olduklarına dair belge

(i) Bendi Sürü Sahiplerinden (Sahip Oldukları küçük veya büyük hayvan sayısını belirtir il ve ilçe tarım müdürlüklerinden alacakları belge ile bağlı bulundukları vergi dairesinden alacakları gerçek usulde vergi mükellefi olduklarına dair belge

(J) Bendi Müteahhitlerden (Müteahhitlik karnesi ve bağlı bulundukları vergi dairesinden vergi mükellefi olduklarına dair vergi dairesi yazısı, şirket olarak faaliyet gösteren müteahhitlerden ticaret odalarından alacakları ticari sicili kaydı, ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış en son değişiklikleri gösterir ticaret sicil gazetesi

(k) Bendi Akaryakıt Bayilerinden (İlgili kurum ile yaptıkları sözleşmenin onaylı örneği ortaklık veya şirket olması halinde ortaklık durumu gösterir sözleşme ve şirketin ortaklık durumunu gösterir en son ticaret sicil gazetesinde yayımlanmış ticaret sicil gazetesi

(l) Bendi Akaryakıt istasyonu adına akaryakıt satışı yapanlardan (sigorta primleri ödendiğine dair S.S.K. yazısı ayrıca o işyerinde çalıştığına dair yazı)

(m) Bendi Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran iş sahiplerinden (Yapmış oldukları işten dolayı bağlı bulunduktan meslek odasından üyelik yazısı, işyerinde çalışan en az 50 işçinin sigorta primlerinin ödendiğine dair S.S.K. yazısı ile bekçi, veznedar ve mutemet olarak sigorta primlerinin ödendiğine dair S.S.K. yazısı)

(n) Bendi Atış Poligonu sahipleri ile poligonu korumakla görevli bekçilerden poligon işletme ruhsatı örneği, görevli bekçilerden sigorta primleri ödendiğine dair S.S.K. yazısı ile o işte çalıştıklarına dair kurum yazısı.)

(o) Bendi 1710 Sayılı eski eserler Kanununun 8. maddesine göre tescil edilmiş, eski eserlerin ve anıtların korunması ile görevli bekçilerden (Eski eserler, tarihi ve tabii anıtların tapu kayıtlan ilgili kurum yazısı ve bekçilerin kurumlarının ödendiğine dair S.S.K. yazısı.)

(ö) Bendi Meskun yerler dışında arcılık yapanlardan (Ziraat Odalarından veya İl-İlçe tarım müdürlüklerinden alacakları çiftçilik belgesi, kovan adetini belirten Tarım İl ve ilçe müdürlüklerinden alacakları yazı ve 100 adet fenni anlı kovandan l yılda elde edilen asgari 2.000 Kg. balın satış karşılığı 12 ay öncesine ait müstahsil makbuzu)

(p) Bendi 6136 Sayılı kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevlendirilen bekçilerden( Söz konusu depo için Bakanlık veya Valiliklerce verilen depo kullanma izin belgesi ve bekçilerin sigorta primlerinin ödendiğine dair S.S.K. yazısı)

(r) Bendi Daha önce Valilik yapmış olanlar ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmış Mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilerden; adli ve idari yargı hakim ve savcılar ile bu sınıftan sayılanlardan; emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar ile M.İ.T. hizmetlerinde çalışmış olanlardan asli memur statüsü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile bu kurumdan ayrılanlardan (Kurumdan ayrılış sebeplerini belirtir kurum veya askeri personel ise ilgili kuvvet komutanlığı yazısı)

(s) Bendi Hazine ve dış ticaret müsteşarlığından faaliyet izni almış Dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ve ortaklarından (Hazine ve dış ticaret müsteşarlığı banka ve kambiyo genel müdürlüğünden alacakları belge ortaklık ve şirket olması halinde sorumlu ortakların durumu gösterir protokol)

(ş) Bendi Barolara kayıtlı avukatlar ile 1512 Sayılı Noterlik kanunu hükümlerine göre noterlik hizmeti yürüten noterlerden (Avukatlardan bağlı oldukları barodan üyelik belgesi, noterlerden Adalet Bakanlığınca verilen noterlik belgesi)

(t) Bendi Kanun ile kurulan kamu kurumu niteliğindeki birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları. ticaret odaları. sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyelerinden( Birlik, Federasyon ve Konfederasyon başkanları yönetim kurullarından alacakları yazı ve seçildikleri birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulundan alacakları genel kurul üyelik belgesi)

(u) Bendi En az bir dönem Köy ve Mahalle Muhtarlığı yapmış olanlardan (Mahalli İdarelerden alacakları görev bölgesi)(ü) Bendi bir dönem Belediye Başkanlığı ve İl Genel Meclis üyeliği yapmış olanlardan( Mahalli İdarelerden alacakları görev belgesi) belgeleri istenir.

YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ

AV TEZKERESİ VE SAHİPLİK BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER :

1) Kaymakamlık Makamına Dilekçe
2) Nüfus Cüzdanı Aslı
3) Nüfus Cüzdanı Sureti
4) ikametgah Belgesi
5) Adli Sicil Belgesi
6) Doktor Raporu (Sağlık Ocağından Av ruhsatı almasında Ruhi ve Bedeni Yönlerden sakıncası olmadığını belirtir rapor)
7)1 Adet Yarım Kapaklı karton dosya
8) 5 adet renkli fotoğraf
9) Malmüdürlüğüne yivsiz av tüfeği ruhsatnamesi harcı yatırılacak

AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLER

AÇILMASI İZNE BAĞLI YERLER İÇİN İSTENEN BELGELER:
İÇKİLİ VE İÇKİSİZ İSTİRAHAT EĞLENCE YERLERİ AÇACAK OLANLARDAN İSTENEN BELGELER :

a) Umuma Açık yeri açacak ve isletecek gerçek kişi veya ortakları bakımından :

1) Valilik Makamına Açılacak yerle ilgili dilekçe.
2) Nüfus cüzdanı örneği
3) ikametgah Belgesi
4) Bulaşıcı hastalıkları olmadığına dair uzman hekimden alınacak sağlık raporu
5) Adli Sicil Belgesi
6) 3 Adet Renkli Fotoğraf
7) 2 Adet Yarım Kapaklı Karton Dosya
8) İşyeri devir ise +Noterden devir sözleşmesi
9) Valilik Makamına karşılıklı devir dilekçesi
10) Devir edilecek iş yerinin ruhsat fotokopisi

b) Şirket veya diğer özel hukuk tüzel kişileri bakımından :
1) Kuruluş İlam
2) Açılması istenilen umuma açık yer için. yönetim kurulu karan tutanağı ve yetkili temsilciye yönetim kurulu kararıyla verilmiş yetki belgesi

c) İşyeri Bakımından :
1) İş yeri kiralık ise noter tasdikli kira kontratı
2) Noterden tasdikli tapu senedi sureti
3) Yönetim planında aksine bir hüküm yoksa, tapıda mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile. tapuda iş yeri olarak görünen yerler için ise, kat maliklerinin oy çokluğu ile alacağı karar tutanağı
4) İçkili yer açılacak olan yerin İçkili Yerler Bölgesi içerisinde bulunması gerekmektedir.

 

 

İŞYERİ AÇMA

 

I. SIHHİ MÜESSESE NEDİR?

Sıhhi müessese; gürültü, koku, zararlı atık ve benzeri etkileri ile çevresinde bulunanlara fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden zarar vermeyen işyerleridir.
Bu bakımdan, bu tür işletmelerin açılması, insanlardan ve insanların yaşadıkları yerlerden uzak olması şartına bağlı bulunmaz.

Bu anlamda; bakkal, şarküteri, süpermarket, kuruyemişçi, kurukahveci, ekmek bayii, manav, lokanta, pizzacı, yemek satış yerleri, pastaneler, çay bahçeleri, taksi yazıhaneleri gibi çok çeşitli adlar altında faaliyet gösteren sıhhi işyerlerinin de uygulamada bulundukları fiziki mekan itibariyle sınıf ve özelliklerine göre niteliklere sahip olması gerekmektedir.
Sıhhi müesseselerin sınıf ve özelliklerine göre aranacak nitelikler, 09.03.1989 tarihli ve 20103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik"te açıklanmıştır.

II. SIHHİ MÜESSESE AÇMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sıhhi nitelikte işyerlerinden birisini açmak isteyenler; yapacağı işin niteliğine göre Yönetmelikte belirtilen ölçütlere uygun olarak işyerini veya işletmesini düzenledikten sonra sıhhi müesseseler için Yönetmelikte gösterilen form doldurularak yetkili mercie verilmelidir.

III. SIHHİ MÜESSESELERİN AÇILMA KOŞULLARI NELERDİR?

Yetkili mercilere verilen başvuru formu üzerinde yapılacak incelemelerde işyerinin özelliğine göre aşağıdaki kriterler esas alınır.


1.İnsan sağlığına zarar verilmemeli,

2.Tesis edilmiş yapıya, tarihi, turistik ve kültürel değerlere hasar verilmemeli ve çevre kirliliğine yol açılmamalı,

3.Yangın, patlama, genel güvenlik, iş güvenliği, işçi sağlığı, trafik ve karayolları, imar, kat mülkiyeti ve doğanın korunması konusundaki düzenlemelerle ilgili olarak; işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili tüzüklere göre gerekli önlemler alınmış olmalı,

4.634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun kapsamına giren gayrimenkullerin kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve benzeri eğlence ve toplantı yerleri ile fırın, lokanta, pastane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri, ve çarşı gibi yerler konusunda kat malikleri oy birliği ile karar almış olmalı,

5. Özel yapı şeklini gerektiren fırın, sinema, tiyatro, otel, hamam, sauna, düğün salonu gibi işyerleri için, yapı kullanma izin belgesi temin edilmiş olmalı,

6. Otel, gazino, kahvehane, içki yerleri, bar, tiyatro ve sinema gibi umuma mahsus istirahat ve eğlence yerleri için, işyeri açacak kişinin, genel asayiş ve güvenlik yönünden aranan şartları haiz bulunmalı,

7. Karayolları kenarındaki işyerleri için, karayolu trafik güvenliği yeterince sağlanmış olmalı,

8. Yangın ve patlama tehlikesinin karşı olmak üzere yapılacak güvenlikli bir elektrik tesisatı yanında, ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler yerine getirilmiş bulunmalı,

9. Otel, lokanta, kahvehane, gazino, pastane ve benzeri işyerleri, LPG depo ve satış yerleri ile parlayıcı, patlayıcı yanıcı, yakıcı maddelerin satıldığı, depolandığı yerlerin bitişiğinde bulunmamalı,

10. Kahvehane, bar, pavyon gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan diğer işyerleri; okul, yurt, cami, bina ve tesislerinin mevzuatın öngördüğü ve bunları etkilemeyecek uzaklıkta bulunmalıdır.

IV. SIHHİ MÜESSESELERE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI KESİN OLARAK NE ZAMAN VERİLİR?
Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuşsa, ilgiliye en geç başvurusunu izleyen iş günü içerisinde " işyeri açma ve çalışma ruhsatı" verilir. Ancak, ilgilinin beyanına göre düzenlenen ruhsat müktesep hak doğurmaz. Buna göre;
İşyerinin bulunduğu yere göre (belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında) yetkili merci tarafından açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerlerinin, bu konuda yasal yetkili bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına hemen bildirilerek, ruhsat veriliş tarihini izleyen bir ay içerisinde yukarıda sayılan hükümler çerçevesinde kontrol ettirilmesi gerekir.
Bu süre içinde yapılan kontrol sonucu Yönetmelikte öngörülen esaslara aykırı olmadığı saptanan işyerine verilen ruhsat kesinleşir.
Bir ay içerisinde yapılan ilk kontrol ve denetimde Yönetmelikte öngörülen kriterlere aykırı beyan ve durumun saptanması halinde ise, işyerinin mevzuata uygun hale getirilmesi için ilgiliye bir defaya mahsus olmak üzere yedi gün süre verilir. Buna rağmen aykırılığın giderilmediğinin anlaşılması halinde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır ve ilgililer hakkında ayrıca yasal işlem yapılır.

V. HANGİ MERCİLER SIHHİ MÜESSESELERE RUHSAT VEREBİLİR?
3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Kanun ve bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre; bu Kanunun uygulanmayacağı işyerleri dışında kalanlar ve sıhhi müesseseler;
1. Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan tüm işyeri ve işletmeler valilik ve kaymakamlarca,

2 Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan tüm işyerleri ve işletmeler belediyelerce ruhsatlandırılmaktadır.

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ

2911 SAYILI KANUNA GÖRE TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN :

01. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa göre, medeni hakların kullanma ehliyetine sahip en az yedi kişilik düzenleme kurulu tarafından düzenlenir. Bu kurul kendi aralarından bir başkan seçer. Kurulun üyeleri arasındaki görev bölümü başkan tarafından tespit edilir ve bildirimde belirtilir.
02. Toplantı yapılabilmesi için, toplantının yapılmasından48 saat önce ve çalışma saatleri içinde, düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin tamamının imzalayacağı bir bildirimin mahallin en büyük mülki amirliğine verilmesi zorunludur.
03. Bu bildirimde toplantının amacı, yapılacağı yer, başlayış ve bitiş saatleri ile düzenleme kurulu başkan ve üyelerinin ;

a) Açık kimlikleri,
b) Meslekleri,
c) İkametgahları,
d) Çalıştıkları iş yerlerinin adreslerinin belirmesi,
e) Nüfus cüzdan örneği,
f) Adli sicil kaydı,
g) Toplantı yerinde en az altı aydan bu yana sürekli ikamet ettiğine dair ikametgah belgesi,
h) Medeni haklarını kullanmaya ehil olduklarına dair şahsi beyan belgesi,
(Yabancı uyruklular için İçişleri Bakanlığı ndan alınan izin belgesinin eklenmesi şarttır.)

04. Valilik ve Kaymakamlıkça, her toplantı ve gösteri yürüyüşü başlamasından en az 48 saat önce mülki amirliği sınıfına dahil bir hükümet komiseri görevlendirilir.

PATLAYICI MADDE RUHSATI

PATLAYICI MADDE RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER :

1) Valilik Makamına Dilekçe
2) Depolama İzin Belgesi
3) Depo Tespit Tutanağı (Ruhsatın Yenilenmesinde)
4) Depo uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu
5) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden İhtiyaç Raporu
6) Noterden Taahhütname
7) Ateşçi Yeterlilik Belgesi
8) İşe Dair Belge (Maden Ruhsatı, Sözleşme veya İhale Yazı vb.)
9) Depo Muvafakat namesi (Depo Başkasına ait ise)
10) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Poliçesi
11) Eski İzin Belgesi (Ruhsatın yenilenmesinde)
12) Beyanname
13) Ticaret Sicil Gazetesi (En son değişikliklerin yayımlandığı)
14) Şirket İmza Sirküsü